• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลชื่อเต็มปริญญา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การโรงแรม)
ชื่อเต็มปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Hotel)
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Hotel)

ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (Bachelor of Arts Program in Hotel)
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) เป็นภาคบังคับ คือ

• ภาคการศึกษา ที่ 1 (First Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
• ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

    จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต โดยมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ปรัชญา เพื่อผลิตบัณฑิตทางการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีความรู้ในการบริการ ความสามารถทางการสื่อสารด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การมีส่วนร่วมกับชุมชน และมีความซื่อสัตย์ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ความสำคัญ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย

วัตถุประสงค์
1. บัณฑิตเรียนรู้คุณลักษณะวิชาชีพการโรงแรม สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม การมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติที่จำเป็นและสามารถนำความรู้หลักไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
3. บัณฑิตเข้าใจในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารต่างภาษา และวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการศึกษาปริญญาชั้นสูงต่อไป
5. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดการ และการพัฒนา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ทำงานในธุรกิจโรงแรมในแผนกต่างๆ เช่น แผนกบริการส่วนหน้าโรงแรม, แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม, แผนกครัว, แผนกแม่บ้าน, และแผนกสปา เป็นต้น
2. ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น ร้านอาหาร
3. พนักงานสายการบิน
4. ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจท่องเที่ยว

เกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
• สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ทุกแผนการเรียน
• สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
• ประเภทเรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่ํา ๒.๗๕
• ประเภทกิจกรรมเด่น ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่ํา ๒.๕๐ พร้อมแนบหลักฐานกิจกรรม

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องไม่มีประวัติการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี