• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

หลักสูตรคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลชื่อเต็มปริญญา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Tourism)

ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts Program in Tourism)
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใช้ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) เป็นภาคบังคับ คือ

• ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
• ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

    จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต โดยมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ปรัชญา เพื่อผลิตบัณฑิตทางการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีความรู้ในการบริการ ความสามารถทางการสื่อสารด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และมีความซื่อสัตย์ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ความสำคัญ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย

วัตถุประสงค์
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฏิบัติงานการให้บริการและบริหารจัดการ เทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
4. มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ การพัฒนา และการวิจัย

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ธุรกิจนาเที่ยว เช่น การเป็นมัคคุเทศก์
2. ธุรกิจการบิน เช่น แผนกรับจองตั๋วเครื่องบิน
3. ธุรกิจโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ
4. งานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว
5. การเป็นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก
6. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การทางานในแผนกขาย หรืองานธุรการในส่วนของการติดต่อสื่อสารในระบบสากล

เกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
• สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ทุกแผนการเรียน
• สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
• ประเภทเรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่ำ ๒.๕๐
• ประเภทกิจกรรมเด่น ผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่ํา ๒.๐๐ พร้อมแนบหลักฐานกิจกรรม

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องไม่มีประวัติการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี