• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

ประวิติและความเป็นมา


คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล


ประวัติสังเขป      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 30 ของสถาบันจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ วิทยาเขตวังไกลกังวลจัดตั้งขึ้นด้วยเหตุผลสำคัญ คือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา-บรมราชชนนี เนื่องในศุภดิถีทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา เพื่อขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูง ให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความคิดในการดำรงชีวิต ทั้งเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ของรัฐบาล และเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเกิดวาตภัยพายุไต่ฝุ่นเกย์ ในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2532 ทำให้ประชาชนบางส่วน ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความเดือนร้อน รัฐบาลจึงเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต้ “แผนฟื้นฟูบูรณะพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตขึ้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว
     “วิทยาเขตวังไกลกังวล”เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบให้ใช้แทนชื่อ “วิทยาเขตหัวหิน” จนถึงปัจจุบันนี้
     วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มต้น โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 และได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2533 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
     ในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 และ ปวช. ทุกแผนการเรียน และหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม และในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
     คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล มีพื้นที่จัดการเรียนการสอน 2 เขต คือ เขต 3 (เขาพิทักษ์) มีพื้นที่ 14 ไร่เศษ สถานที่ตั้งเลขที่ 39 ถนนเทศบาล (ริมฝั่งรถไฟฝั่งตะวันตก) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการศึกษาของสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว ของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชา การท่องเที่ยว (อมาดิอูส) โปรแกรมการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ห้องปฏิบัติการครัวหน่วย ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารอำนวยการ จัดเป็นสำนักงาน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเขต 2 (บ้านชมคลื่น) มีพื้นที่ 8 ไร่เศษ ตั้งอยู่ติดชายฝั่งตะวันออก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอาคารปฏิบัติการการโรงแรม และการท่องเที่ยว ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว

   สาขาวิชาที่เปิดสอน
     - สาขาวิชาการโรงแรม
     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สถานที่ตั้งและที่อยู่ที่ติดต่อได้
     คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
     39 ถนนเทศบาล (ริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก) เขาพิทักษ์
     ตำบลหัวหิน
     อำเภอเมืองหัวหิน
     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
     โทรศัพท์ 0-3261-8500 ต่อ 3113 โทรสาร 0-3261-8570
     Email : hti@rmutr.ac.th
     Homepage : www.hti.rmutr.ac.th