• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

พันธกิจ


คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว


พันธกิจ:
1. ผลิตบัณฑิตนักบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพหรือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสถานประกอบการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม
4. บัณทิตนักบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. มีน้ำใจ ใฝ่รู้ สู้งานหนัก รักการบริการ
6. ให้เกียรติต่อกัน สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวม