• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

วิสัยทัศน์


คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว


วิสัยทัศน์: คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นคณะวิชาที่จัดการศึกษาเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ปรัชญา: สร้างคนดี คนเก่ง และฉลาด สู่สังคมการประกอบการ
ปณิธาน: เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญงานบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เอกลักษณ์: การนำศิลปะวิทยาการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สังคม
อัตลักษณ์: บัณทิตนักบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ค่านิยมหลัก: มีน้ำใจ ใฝ่รู้ สู้งานหนัก รักการบริการ
วัฒนธรรมองค์กร: ให้เกียรติต่อกัน สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายสูงสุด: การเป็นองค์กรส่งเสริมวิชาการและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ